هنگامی که توانایی پرواز در کنار هنر عکاسی قرار می گیرد، لحظاتی را ثبت می کند که هر مخاطب مشکل پسندی را به وجد می آورد.

 انواع عکسبرداري هوايي:
بطور کلي، عکسهاي هوايي بر حسب اينکه محور دوربين عکسبرداري نسبت به سطح زمين عمود يا مايل باشد، به چند دسته تقسيم بندي مي شوند که شما می توانید با کلیک روی عناوین دسته بندی شده آن  در پیوند های  این صفحه، شرح هر کدام مطالعه  و  نمونه های انجام شده  را مشاهده فرمایید.