عکسهاي هوايي خيلي مايل (photographs High oblique): تمايل محور دوربين عکسبرداري زياد بوده بطوريکه افق در اين گونه عکسها تصوير مي گردد.
 

 
 
yazdpara (1).JPG
بارگیری چادرملو
yazdpara (10).jpg
آزادشهر یزد
yazdpara (11).jpg
فضای سبز در اردکان
yazdpara (12).jpg
حاشیه شهر میبد
yazdpara (2).jpg
کویر طبس
yazdpara (3).jpg
رباط خان
yazdpara (4).jpg
کویر طبس
yazdpara (5).jpg
کویر طبس
yazdpara (6).jpg
حاشیه مزروعی طبس
yazdpara (7).JPG
طبس
yazdpara (8).JPG
کویر طبس
yazdpara (9).jpg
کوه های خرانق