عکسهاي هوايي کمي مايل (low oblique photographs): محور دوربين عکسبرداري با خط قائم بر سطح زمين تشکيل زاويه داده ولي افق در اين عکسها ديده نمي شود.


تمایل محور نوری دوربین از خط شاقولی در عکسهای کم مایل آنقدر زیاد نیست که خسط افق در عکس دیده شود (حدود 30 درجه ؛ شکل 1-3) در این نوع عکسها معمولا دقت عکس از سمت القدم به سمت خط افق کاهش می یابد. به علاوه مقیاس در تمام نقاط یکسان نیست و مساحتها قابل اندازه گیری نمی باشد.
ویژگیهای عکسهای هوایی کم مایل
1- در این گونه عکسها نقطه شاقولی و مرکز عکمس بر هم منطبق نیستند.
2- منطقه ای که به وسیله این عکسها پوشش داده می شود وسیعتر از عکسهای هوایی قائم است.
3- تصویر منطقه در این گونه عکسها به صورت ذوزنقه است و شکل ظاهری عکس از نظر ابعاد هندسی مربع یا مربع مستطیل است.
4- عوارض خطی موازی در چنین عکسهایی به صورت متقارب تصویر می شوند.
5- مقیاس در این گونه عکسها متغیر و جهت نوسان آن از سمت جلو تصویر به عقب است.
6- این گونه عکسها به دلیل زاویه انحراف محور دوربین ارزش کاری ندارد و فقط برای شناسایی استفاده می شود.
7- خط افق در این گونه عکسها دیده نمی شود.
8- تصویر واقعی ارتفاعات به دست نمی آید ولی سطح تصویر عکس به آسانی قابل تفکیک و شناسایی است.

yazdpara
 
yazdpara (1).jpg
yazdpara (1).jpg
yazdpara (10).jpg
yazdpara (10).jpg
yazdpara (11).jpg
yazdpara (11).jpg
yazdpara (12).jpg
yazdpara (12).jpg
yazdpara (13).jpg
yazdpara (13).jpg
yazdpara (14).jpg
yazdpara (14).jpg
yazdpara (15).jpg
yazdpara (15).jpg
yazdpara (16).jpg
yazdpara (16).jpg
yazdpara (17).jpg
yazdpara (17).jpg
yazdpara (18).jpg
yazdpara (18).jpg
yazdpara (2).JPG
yazdpara (2).JPG
yazdpara (3).JPG
yazdpara (3).JPG
yazdpara (4).JPG
yazdpara (4).JPG
yazdpara (5).JPG
yazdpara (5).JPG
yazdpara (6).jpg
yazdpara (6).jpg
yazdpara (7).JPG
yazdpara (7).JPG
yazdpara (8).jpg
yazdpara (8).jpg
yazdpara (9).jpg
yazdpara (9).jpg