عکسبرداری هوایی قائم 

موقعی که محور نوری دوربین به طور قائم یعنی در خط شاقولی قرار گرفته باشد، عکس هوای قائم گفته می شود ولی به دلیل حرکت وسیله پروازی  و تاثیر باد همواره محور نوری دوربین از خط شاقولی کمی منحرف می شود. این انحراف تا چند درجه قابل اغماض است (حداکثر 8 درجه ) و عکس تهیه شده جزء عکسهای هوای قائم طبقه بندی می شود. در عکسهای هوایی قائم می توان نمای واضحی از درختان مناطق باز درون جنگلها ، راههای مالرو ، آبراهها و تعداد زیادی از عوارض کوچک و بزرگ را مشاهده کرد.
علاوه بر کاربرد اصلی عکسهای هوایی قائم در تهیه نقشه از عوارض زمین شناسی در صحرا ، می توان آنها را قبل ازآغاز کار صحرایی برای بدست آوردن تصویری کلی از عوارض زمین شناسی و قابلیت دسترسی به یک ناحیه به کار گرفت و پس از کار صحرایی نیز از آنها برای کمک به گردآوری دانسته های زمین شناسی و جغرافیایی روی نقشه ها استفاده کرد. عکسهای هوایی در بعضی نواحی آن چنان رخنمون واحدهای سنگی (سازندها) و ساختارهای زمین شناسی را به وضوح نشان می دهند که همبریها و عوارض دیگر را پس از مشاهده آنها در صحرا ، می توان تا حدود زیادی روی عکسها دنبال و ترسیم کرد.

 
 

ویژگیهای عکسهای هوایی قائم

1- امتداد محور نوری دوربین عکسبرداری منطبق بر خط شاقولی و عمود بر سطح برداشت است.
2- نقطه شاقولی و مرکز عکسهای هوایی کاملا بر یکدیگر منطبق اند.
3- منطقه ای که به وسیله این عکسها پوشش داده می شوند، شکل مربع یا مربع مستطیل دارند.
4- سطح تصویری عکسهای هوایی قاتئم و منطقه پوشش داده شده توسط آنها ، در مقایسه با انواع دیگر کم وسعت تر است.
5- جهت تغییر مقیاس ، به صورت شعاعی ، از مرکز عکس به سمت حاشیه آن است.
6- امتداد ، بعد و مسافت در عکسهای هوایی قائم گرفته شده از مناطق نسبتا هموار دقت قابل قبولی دارند.

 

مقیاس عکس های هوایی

مقیاس عبارتست از نسبت یک فاصله معین در روی عکس هوایی یا نقشه به همان فاصله در

روی زمین که بصورت کسری مثلا 1/50000 و یا بصورت تقسیم 1:50000 نشان داده می شود.

مقیاس 1:50000 یعنی یک سانتیمتر در روی عکس یا نقشه معادل با 50000 سانتی متر یا

متر روی زمین می باشد. در عکس هوایی که از مناطق غیر مسطح گرفته می شود مقیاس 500

در نقاط مرتعفتر بزرگتر و در نقاط پایین تر کوچک تر است ، دلیل آن است که نقاط مرتع

به دوربین نزدیکتر از نقاط پایین تر هستند. در حالیکه مقیاس در نقشه در تمام نقاط

نقشه یکسان است.